موفقیت

دوباره باید شد...!؟

موفقیت ممکن نیست مگر با موافقت 

خودمان. 

هر عقب افتادنی نشانه عقب افتاده بودن  

نیست. 

ایینه چون دو رو نیست طرف مشورت  

قرار میگیرد. 

در بازی زندگی اگر حفظ توپ نکنی از  

شرایط گل میخوری.  

زیاد بود اینجا نذاشتم روی ادامه مطلب کلیک کن....

موفقیت ممکن نیست مگر با موافقت 

خودمان. 

هر عقب افتادنی نشانه عقب افتاده بودن  

نیست. 

ایینه چون دو رو نیست طرف مشورت  

قرار میگیرد. 

در بازی زندگی اگر حفظ توپ نکنی از  

شرایط گل میخوری. 

نبض بودن جاری است جای ما خالی  

است؟! 

اماده اینده باش شاید دعوت  

شوی.  

خواستن بر خاستن است.    

خود کم انگاری بدترین سرطانی است که  

به سرتان می اید! 

تا چه میزان میزبان موفقیت خویشیم؟ 

نبوغ حاصله حوصله می باشد. 

اعتراف به خطا دلیلی بر دلیری است. 

فقط لبخند بزن. 

علاوه بر علاقه عاقلانه انتخاب کن. 

در بازی زندگی دیگران را پس نزن برایشان 

دست بزن. 

در بازی زندگی گاهی لازم است منطقه  

بازی را عوض کرد. 

اگر تصور کنی رسیده ای پلاسیده ای؟ 

گوش به فرمان اتاق فرمان فکر باش. 

تفکر احتیاج به الک کردن دارد تا افکار 

الکی جدا شود. 

روابط مثبت بهترین ثروت. 

امید بال است نا امیدی وبال. 

وقتی همه چیز را یافتم که به خدا دل 

باختم. 

چون قدرت ترسیم نداریم از قدم بعدی  

می ترسیم! 

انقدر افتادم تا جلو افتادم. 

به علت نقص فنی گاهی سعادتم از ساعتم 

عقب می ماند. 

در انتخاب دوست یاری بگیر که از او یاری 

بگیری. 

برای بلند پروازی باید به بال خود ببالی. 

چون خود را دوست نداشت دوستی برای 

خود نداشت. 

هرکس برای دیگری دنیای تازهای است 

دیدار ها را تازه کنیم. 

اگر قابلیت خوب تربیت شود خلاقیت 

عرض اندام می کند. 

اجازه نده ضرر به ضربه تبدیل شود. 

افراد برجسته نیک می دانند که وقت را  

وقف چه باید کرد. 

بلوغ و نبوغ از ابراز نیاز اغاز می شوند. 

چون قادر به دوست داشتن نبود قابل 

دوست داشتن نبود. 

در حرف بی حریف در صرف وقت 

بی رقیب هستیم. 

برای بد بینی خود چشم پزشک باشیم! 

از خواب و خیال بیزارم پس بیدارم. 

در مسائل فرزندان اعلام نظر کنیم نه 

اعمال نظر! 

تا جوانه می زنم جوانم. 

تقدیر تقویم افراد عادی تغییر تدبیر 

اشخاص عالی. 

از دانا فرا گرفتم که از نادان فرار کنم. 

کار کسی را نکشته کار انسان را کارکشته  

می کند. 

در کارزار زندگی کارساز باش. 

همه نمی توانند در صدر باشند مهم این 

است که چند درصد موفق هستی. 

نزاکتُ نظافت دهان است! 

سال ها به راحتی می گذرد چقدر به راحتی 

از دیگران می گذریم؟ 

امروز انجام کار فردا فرجام کار. 

برخی افکار انسان را دچار تهوع مغزی 

می کند! 

خوش رختی و خوش ریختی صرفا 

خوشبختی نمی اورد! 

اگر مشکلات با ماست ماست بند ان 

خود ماییم. 

اگر کور باشیم هر چاله ای گور است. 

از رفتار ماست که گرفتاری با ماست. 

اتفاق ها زاده انتخاب هاست...