موفقیت

بهترین تغییرات ، تغییراتی هستند که...

بهترین تغییرات ، تغییراتی هستند که..


•به گامهای کوچکتر شکسته شوند. 


•از طرح خوبی برخوردار باشند. 


•در جهت بهبود شما یا زندگی شما طرح شده باشند. 


•محسوس باشند. 


•به یاد ماندنی باشند. 


•دوستان و خویشان در آ ن سهیم باشند. 


•در دفتر زندگی درج شوند.
 

•در اعماق دل جان نفوذ کنند. 


•با اعتقادات هماهنگ باشند. 


•دست یافتنی باشند.