موفقیت

لطفا کمی مکث کنید؟

 

لطفا کمی مکث کنید؟

 

 

پس انداز کردن هنر بزرگی است،و چگونه خرج کردن هنری بزرگ تر

 

 

افراد کوته نظر وقتی از درک مطلبی عاجز می مانند از حربه تمسخر و نیشخند استفاده میکنند

 

 

انها که انزوا و گوشه گیری پیشه کرده اند،بهترین فرصت را برای هجوم افکار مزاحم فراهم ساخته اند

 

 

فکر کردن و صرف انرژی برای خواسته های محال و نا ممکن،مثل مشت زدن بر دیوار بتونی است

 

 

برای افراد نیک بین در هر بن بست راه خروجی است و برای افراد منفی گر هر را باز به مثابه یک بن بست  است

 

 

شاد زندگی کردن باعث میشود هرگز تنها نمانی

 

 

اگر روزی تنها ماندی هیچکس جز خودت را مقصر ندان

 

 

همیشه فکر کردن در مورد حوادث بد و ناگوار، از روبرو شدن با ان حوادث سخت تر است

 

 

انچه که یه فرد افسرده را از یک فرد شاد متمایز می سازد نوع نگرش او نسبت به اطراف است

 

 

هیچگاه برای تغییر روش و منش شخصیتی دیر نیست،به شرط انکه ارزش ها را به خوبی بشناسی

 

 

ان که می بخشد خداوند او را می بخشاید

 

 

انسان های بزرگ را نه *شما* خطاب کردنشان خیلی خوشحال میکند و نه *تو* خطاب کردنشان ناراحت

 

 

انچه بین زن و شوهر فاصله می اندازد نبود عشق نیست، عدم درک خواسته ها و درک یکدیگر است

 

 

همیشه ان باش که الگو قرار گیری نه ان که از این و ان تقلید کنی