موفقیت

قواعد اصولی 9 گانه برای انجام معجزات کوچک در زندگی روزمره...


*به وقوع معجزات ایمان داشته باش.
*طوری زندگی کن که انگار قادری هر کاری را که قبلا مشتاق آن هستی انجام دهی.
*طوری با علاقه بیاموز که انگار مبتدی هستی.
*همیشه طوری عشق بورز که انگار برای بار اول عاشق شدی.
*بخشنده باش طوری که انگار بی نیازترین آدم روی زمینی.
*با جدیت و علاقه کار کن که انگار فقط برای میل باطنی و علاقه ات کار میکنی نه برای در آوردن کسب پول.
*آسوده خاطر باش طوری که انگار هر چیزی آن طور که تو میخواهی انجام خواهد شد.
*با خداوند طوری حرف بزن که انگار همیشه تمام دعاهایت مستجاب می شود.
*خوب زندگی کن و خوش باش طوری که انگار قادری هر آنچه را که دلت می خواهد برای خودت فراهم کنی.