موفقیت

استراتژی هایی برای تغییر...

بسیاری از مردم وجود ساختار را محدود کننده و مانع خلاقیت می دانند.
اما در تغییر شما مسلما نیازمند ساختار و استراتژی هستید.

استراتژی اول: مشخص کنید که چه چیزی موثر و کار امد است.
تمام فعالیتها و موضوعاتی که می توانید برای دستیابی به هدف خود به کار بگیرید اعم از مفید یا مضر و یا بی اثر را طبقه بندی کنید. موارد مضر را حذف کنید و موارد خنثی یل بی اثر را به موارد مثبت و موثر بدی کنید و موارد مثبت را حفظ کرده یا تقویت نمایید.

استراتژی دوم: طرح و نقشه خود را به طور منظم بازبینی کنید.
هر روز بررسی کنید که چرا و چگونه در حال تغییر هستید و عواقب و پیامدهای پیروزی و شکست را مرور کنید.تحقیقات انجام شده توسط پروفسور روان شناس دانیل ویلینگهام از دانشگاه ورجنیا نشان داد تکرار و مرور هدف ها احتمال موفقیت را افزایش میدهد.

استراتژی سوم: طبق گفته روانشناسان بزرگ بسیار مهم است که وقایع مرتبط با یادگیری یک رفتار جدید را به ترتیب زمان انجام و یا میزان سختی ان به دنبال هم بچینیم.

با امید موفقیت