موفقیت

ایمان به ارزو...

 

ارزوها ممکن است کوچک یا بزرگ خوب و بد و یا سرد و گرم باشند.

خواسته ها و ارزوها به سراغ هر قلبی می ایند و به ما خبر می دهند که هنوز هم می توانی بالاتر بیایی!

ارزوها قشنگ ترین قاصدکهای رویا در اسمان خیال اند.همه انها حامی پیامی از طرف خداوند هستند.هرگز انها را نابود نکن فقط کافی است انها را به دست اسمان بسپاری.

بیشتر ما فکر می کنیم ارزوهای مان غیر عملی است ولی اگر کمی به گذشته و ارزوهای مان فکر کنیم می بینیم که ارزوهای بزرگ دیروزمان داشتنی های کوچک امروزمان هستند.

نباید ارزوهای مان برای عوض کردن قانون زندگی باشد بلکه بهتر است به قانون های زندگی قشنگ تر نگاه کنیم.عشق ورزیدن را فراموش نکنیم و یادمان نرود که هنوز هم دلخوشی ها کم نیست.

به ارزوهای تان ایمان داشته باشید به دست اوردن انها کار سختی نیست.

 

انسان با ارزوی خود پیش می رود. ویر جیل