موفقیت

تنها راه ارامش

 

اگر مردان بزرگ را بیش از اندازه ارزشمند شمارید نزدیک به زمین زندگی کنید وهمیشه ساده باشید در مشاجرات عادل و بخشنده باشید در کار همان چیزی را رانجام بدهید که از ان لذت می برید در زندگی خانوادگی همیشه در دسترس و حاضر باشید.

 

 

وقتی از اینکه خودتان هستید خوشنودید و از رقابت و مقایسه دست کشیده اید همگان به شما احترام می گذارند.

 

 

اگر کاسه خود را بیش از اندازه پر کنیم لبریز می شود

اگر چاقوی خود را بیش از اندازه تیز کنید کند می شود

اگر زیاد به دنبال پول و راحتی باشید هرگز ارام نمی گیرید

تا وقتی به دنبال تایید دیگران باشید برده انها خواهید بود

کار خود را انجام دهید سپس رها کنید

 این تنها راه ارامش است ...

 

 به امید رسیدن به ارامش در زندگی