موفقیت

عقاب ها در طوفان...


ایا می دانید  عقاب زمان وقوع طوفان را بیش از
انکه شروع شود می داند؟
عقاب ها به نقطه مرتفع پرواز می کنند و منتظر
می شوند تا طوفان بیاید.
زمانی که طوفان به ان نقطه رسید عقاب بال هایش را به گونه ای قرار میدهد
که باد او را بلند کرده  و روی سطح طوفان شناور کند.
وقتی که طوفان زیر بال های  عقاب جریان دارد عقاب اوج می گیرد
عقاب ها از طوفان فرار نمی کنند:
انها به راحتی از وجود بادهای طوفان زا برای اوج گرفتن استفاده می کنند.
زمانی که طوفان های زندگی که همه ما انها را
تجربه خواهیم کرد به سراغ ما می ایند  با تمرکز کردن فکر و اعتقاد به سوی خدا
می توانیم روی تمام انها به پرواز در اییم و به قله رفیع موفقیت صعود کنیم.
طوفان ها نباید بر ما غلبه کنند
باید بگذاریم قدرت خدا ما را روی طوفان های زندگی قرار دهد.
خدا امکان کنترل این بادهای طوفانی را به ما داده.طوفان هایی که موجب
بروز کسالت،غصه و غم،شکست و نومیدی در زندگی ما می شوند.
ما می توانیم بر روی انها به پرواز در امده و اوج بگیریم.

به خاطر بسپارید سنگینی بار مسوولیت های زندگی نیست که ما را به قعر می کشند
بلکه چگونگی اداره انها توسط ماست که موجب می شود گاه صعود
کنیم و گاه سقوط!